Potrzeby ludzkie i motywowanie pracowników w małym przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Człowiek w procesie pracy 6
1.1. Istota i społeczny charakter pracy 6
1.2. Teorie pracy 7
1.3. Teoria potrzeb człowieka wg. Maslowa 10
1.3.1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek) 13
1.3.2. Potrzeby bezpieczeństwa 14
1.3.3. Potrzeby społeczne (przyjaźń, miłość) 14
1.3.4. Potrzeby szacunku 15
1.3.5. Potrzeby samorealizacji 15
1.4. Postawy wobec pracy 15
Rozdział II. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 26
2.1. Zagadnienie motywacji 26
2.2. Tradycyjne modele systemu motywowania 32
2.3. Nowoczesne koncepcje motywowania 38
2.3.1. System zmiennych płac 38
2.3.2. Teoria ustalania celów 40
2.3.3. Podejście japońskie 42
2.3.4. Metoda zarządzania pełnej satysfakcji 42
2.3.5. Modyfikacja zachowań w organizacji 43
4. Metody diagnozowania systemu motywowania 44
Rozdział III. Potrzeby ludzkie i motywowanie pracowników przedsiębiorstwie „X” na przestrzeni lat 50
1. Specyfika działalności przedsiębiorstwa „X” 50
2. Schemat organizacyjny i stanowiskowy zakres obowiązków 53
3. Analiza zatrudnienia 55
4. Analiza systemu motywacyjnego 58
4.1. System wynagrodzeń 59
4.2. Wykorzystanie metod wartościowania pracy „Hagnera i Wenga”- uniwersalnej metody analityczno- rangowej wartościowania pracy 65
4.3. System ocen okresowych 67
4.4. System szkoleń i rozwoju 69
5. Wnioski 74
Zakończenie 78
Bibliografia 82
Spis tabel, rysunków i schematów 84