Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie przedsiebiorstwa X

Wstęp 2
Rozdział I. Gospodarcze znaczenie inwestycji i ich istota 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje inwestycji 4
1.2. Źródła finansowania inwestycji 17
1.3. Rachunek efektywności inwestycji 20
Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Istota i pojęcie leasingu 25
2.2. Elementy prawne umowy leasingu 28
2.3. Przebieg transakcji leasingowej 37
Rozdział III. Rynek usług leasingowych 45
3.1. Kryteria podziału leasingu 45
3.2. Leasing w oparciu o prawo podatkowe 59
3.3. Leasing w oparciu o prawo bilansowe 63
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 75