Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim

Wstęp 2
Rozdział I. Kultura organizacyjna 4
1.1. Kultura a organizacja – ujęcia 4
1.2. Pojęcie kultury organizacji – geneza 9
1.3. Kultura organizacji – pojęcia bliskoznaczne 11
1.4. Składniki kultury organizacji 15
1.5. Uwarunkowania kultury organizacji 23
1.6. Funkcje kultury organizacji 26
Rozdział II. Badanie kultury organizacyjnej 32
2.1. Profile kultury (jednowymiarowe i wielowymiarowe profile kultur) 32
2.2. Diagnoza kultury organizacji 38
2.3. Symptomy kulturowe 41
2.4. Instrumenty diagnozy 45
2.5. Badania krytyczne metodą J.M.Kobi i H.Wuthricha 49
Rozdział III. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkim w firmie Orange S.A. 53
3.1. Charakterystyka i opis działalności firmy 53
3.2. Tworzenie kultury organizacyjnej w firmie 57
3.3. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi i jej wpływ na motywacje pracowników 63
Rozdział IV. Kultura organizacyjna na przykładzie Orange S.A. (próba odniesienia pojęcia) 74
4.1. Postulowana kultura organizacji w firmie Orange S.A. 74
4.2. Kultura organizacyjna firmy Orange S.A. (próba diagnozy) 88
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 106
Spis tabel 107