Leadership – przywództwo w organizacji

Wstęp 3
Rozdział 1. Proces zarządzania organizacją międzynarodową 6
1.1. Istota i specyfika organizacji 6
1.2. Pojęcie i funkcje zarządzania w organizacjach 9
1.3. Struktury organizacyjne, ich klasyfikacja i budowa 15
1.4. Kultura organizacyjna jako czynnik kształtujący tożsamość firmy 32
1.5. Negocjacje międzykulturowe 36
1.6. Rola przywódcy w kontekście struktur organizacyjnych 39
Rozdział 2. Przywództwo w organizacji międzynarodowej 52
2.1. Definicja i zakres przywództwa 52
2.2. Typologia cech przywódczych 55
2.3. Style przewodzenia 62
2.4. Znaczenie kapitału intelektualnego pracowników 64
2.5. Przewodzenie a zarządzanie 71
Rozdział 3. Analiza przywództwa w organizacji X 75
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 75
3.2. Opis metod badawczych 84
3.3. Charakterystyka próby badawczej 88
3.4. Analiza wyników badań 90
Zakończenie 99
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106
Załącznik nr 1. Ankieta 107