Kultura pracy firm państwowych i prywatnych w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Kultura pracy firmy 5
1.1. Pojęcie kultury i jej składniki 5
1.2. Klimat organizacji 11
1.3. Rodzaje kultur 15
1.4. Funkcje kultury i jej wpływ na zarządzanie organizacją 23
1.5. Kultura narodowa a kultura organizacji 35
1.6. Rola zakładu pracy w kształtowaniu kultury pracy 40
Rozdział II. Proces badawczy przeprowadzony na grupie badawczej pracowników instytucji państwowej i prywatnej 51
2.1. Przedmiot i cel badań 51
2.2. Problemy badawcze 52
2.3. Hipotezy badawcze 55
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 56
2.5. Charakterystyka próby badawczej 59
Rozdział III. Kultura pracy w firmach państwowych i prywatnych 62
3.1. Postrzeganie kultury organizacyjnej w badanych firmach 62
3.2. Stopień zadowolenia z pracy 67
3.3. Motywacje wewnętrzne 71
3.4. Oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy 75
Podsumowanie 82
Bibliografia 84
Spis tabel i wykresów 88
Aneks 89