Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

Wstęp 3
Rozdział 1 Problemy zarządzania przedsiębiorstwem 7
1.1. Główne zagadnienia dotyczące zarządzania 7
1.2. Organizacja i jej funkcje 10
1.3. Formalno- organizacyjne aspekty tworzenia przedsiębiorstw w Polsce 19
1.4. Elementy konstrukcyjne struktury organizacyjnej 23
1.4.1. Stanowiska pracy, komórki i jednostki organizacyjnej 23
1.4.2. Pojęcie pionu organizacyjnego, szczebla i stopnia kierowania 25
1.4.3. Zespoły zadaniowe i ich efektywność 27
1.5. Czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa 29
Rozdział 2 Istota prawa pracy oraz konflikty pracownicze i metody ich likwidowania 37
2.1. Składniki polityki kadrowej i podstawy prawne stosunków pracy 37
2.2. Istota konfliktu i jego rodzaje 45
2.3. Problemy doboru zawodowego pracowników jako czynnik prowadzący do konfliktu 52
2.4. Dynamika konfliktu 59
2.5. Zasady i techniki rozwiązywania konfliktów 65
2.6. Umiejętności potrzebne w procesie rozwiązywania konfliktu 70
Rozdział 3 Stosunki społeczne w miejscu pracy 75
3.1. Klimat organizacyjny jako wskaźnik kultury organizacyjnej 75
3.2. Style kierowania i problemy adaptacji zawodowej 83
3.3. Komunikacja interpersonalna 91
3.4. Etyka zawodowa 100
3.5. Metody diagnozowania problemów i próby ich rozwiązywania na forum publicznym 104
Rozdział 4 Przyczyny i skutki konfliktów w pracy- analiza badań własnych 109
4.1. Teren badań 109
4.2. Cel badań 109
4.2.1. Hipoteza badawcza 110
4.3. Metoda badań 111
4.4. Problemy badawcze 112
4.5. Badana grupa 114
4.6. Organizacja i przebieg badań 115
4.7. Analiza wyników badań i wnioski 115
5. Podsumowanie 137
6. Literatura 141
7. Załączniki 145
Załącznik 7.1. Ankieta 145
Załącznik 7.2. Wyniki badań ankietowych 152
Załącznik 7.3. Spis tabel i rysunków 158