Kompetencje internetowe pracowników

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INTERNET JAKO ŚRODOWISKO LUDZI ERY INFORMACJI 5
1. WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA PRZEMIANY SPOŁECZNE 5
2. MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 15
3. CECHY SPOŁECZEŃSTWA INTERNETOWEGO 20
4. ISTOTA SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH 23

ROZDZIAŁ II. INTERNET – STAN ZASOBÓW POLSKOJĘZYCZNYCH 27
1. NOWE FORMY KOMUNIKACJI W SIECI 27
2. PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ POPULARNYCH POLSKICH PORTALI WWW 35
3. OBECNY STAN INTERNETOWYCH ZASOBÓW POLSKOJĘZYCZNYCH 36

ROZDZIAŁ III. STAN KOMPETENCJI POLSKICH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETOWYCH 45
1. PODSTAWY PROGRAMOWE EDUKACJI INFORMATYCZNEJ WEDŁUG MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 45
1.1. STAN KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH I INFORMATYCZNYCH NAUCZYCIELI 54
1.2. STAN KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH I INFORMATYCZNYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW 58

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADANIA WŁASNEGO 64
1. PRZEDMIOT I CELE BADANIA WŁASNEGO 64
2. PROBLEMY I HIPOTEZY 64
3. METODY I NARZĘDZIA BADANIA WŁASNEGO 67
4. DOBÓR GRUPY BADAWCZEJ 71
5. PLANOWANY CZAS I MIEJSCE, ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO 72

ROZDZIAŁ V. STAN KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW X W BIAŁYMSTOKU 75
1. OBECNY STAN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW STRON WWW PRZEZ PRACOWNIKÓW X W BIAŁYMSTOKU 75
2. FORMY KOMUNIKACJI SIECIOWEJ KADRY X W BIAŁYMSTOKU 77
3. OCENA KOMPETENCJI NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA ANKIETY 83

ROZDZIAŁ VI. UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE KOMPETENCJI INTERNETOWYCH KADRY X W BIAŁYMSTOKU 84
1. PŁEĆ 84
2. STOPIEŃ NAUKOWY 85
3. WYDZIAŁ I JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA 88
4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 91
5. WERYFIKACJA HIPOTEZ 92

ZAKOŃCZENIE 95

BIBLIOGRAFIA 97

SPIS TABEL 101

SPIS RYSUNKÓW 102

Załącznik nr 1 103
Załącznik nr 2 104