Komunikacja międzyludzka w firmie

WSTĘP 6
ROZDZIAŁ 1. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8
1.1. Definicja i funkcje komunikowania 8
1.2. Formy komunikowania 13
1.3. Komunikowanie masowe 19
1.4. Bariery w komunikowaniu się 26
ROZDZIAŁ 2. KOMUNIKACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 29
2.1. Kanały komunikacyjne w przedsiębiorstwie 29
2.2. Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie 33
2.3. Modele komunikowania w przedsiębiorstwie 38
2.4. Komunikacja niewerbalna 43
ROZDZIAŁ 3. METODY BADAŃ WŁASNYCH 48
3.1. Przedmiot i cel badań 48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 50
3.3. Metody i narzędzia badawcze 55
3.4. Charakterystyka próby badawczej oraz organizacja badań 59
ROZDZIAŁ 4. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 62
4.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa 62
4.2. Charakterystyka i cele firmy 63
4.3. Struktura organizacyjna 65
4.4. Cechy i funkcje komunikowania w firmie 68
4.5. Struktura procesu komunikowania w firmie 70
4.6. Model komunikowania w firmie 77
4.7. Zasady komunikowania interpersonalnego w firmie 77
4.8. Przeszkody w komunikacji interpersonalnej w firmie 78
4.9. Formy komunikowania 81
ROZDZIAŁ 5. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 85
5.1. Analiza wyników badań 85
5.2. Wnioski 95
ZAKOŃCZENIE 105
ZAŁĄCZNIK 107
BIBLIOGRAFIA 111