Kierowanie przez zastraszanie – mobbing

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska 4
1.1. Definicje mobbingu i pojęć z nim związanych 4
1.2. Istota mobbingu 8
1.3. Przyczyny szykanowania w miejscu pracy 12
1.4. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 16
1.5. Regulacje prawne mobbingu w wybranych krajach 22
Rozdział 2. Struktura mobbingu 27
2.1. Etapy przebiegu mobbingu 27
2.2. Typ osobowości prześladowcy 28
2.3. Typ osobowości ofiary 33
2.4. Skutki prześladowań 36
2.5. Utrudnienia pojawiające się podczas walki z mobbingiem 42
Rozdział 3. Analiza badań własnych 46
3.1. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.2. Metody pozyskiwania danych empirycznych 51
3.3. Mobbing w praktyce polskich przedsiębiorstw 53
3.4. Omówienie wyników badań 54
3.5. Weryfikacja hipotez 64
3.6. Wnioski 65
Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Aneks 81