Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież

Wstęp 2

Rozdział I. Funkcjonowanie psychofizyczne młodzieży dorastającej – przegląd literatury przedmiotu 3
1. Miejsce i rola adolescencji w przebiegu życia ludzkiego 3
2. Fazy okresu adolescencji 6
3. Charakterystyka poszczególnych sfer rozwoju młodzieży dorastającej 9
3.1. Rozwój fizyczny 9
3.2. Rozwój psychiczny 14
3.3. Rozwój emocjonalny 17
4. Osobowość i rozwój społeczny 19
4.1. Rozwój społeczny 19
4.2. Rozwój osobowości 21

Rozdział II. Pojęcie czasu wolnego 24
1. Definicje czasu wolnego 24
2. Wychowanie przez turystykę i krajoznawstwo 26
3. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież dorastającą – obozy, kolonie 32
4. Formy i funkcje czasu wolnego 38
4.1. Realizowanie swoich zainteresowań 38
4.2. Odkrywanie „własnych terenów” jako ciekawa forma spędzania czasu wolnego 40

Rozdział III. Metodologia badań własnych 43
1. Kategorie badań pedagogicznych 43
2. Cel i przedmiot badań 54
3. Problemy i hipotezy badawcze 55
4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 58
5. Organizacja i przebieg badań – dobór próby 59

Rozdział IV. Analiza badań własnych 61
1. Wyniki badań 61
2. Wnioski wynikające z empirii pracy 65
3. Propozycje i alternatywy spędzania czasu wolnego przez młodzież – komentarz do wyników badań 67

Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis rysunków 77
Spis wykresów 78
Załącznik 79

Wstęp

Tendencje globalizacyjne współczesnego świata, stanowiące rodzaj reakcji na homogeniczność charakterystyczną dla nowoczesności, zmuszają do refleksji nad kondycją współczesnego młodego człowieka, będącego jednocześnie lokalnym i globalnym „aktorem” zmian zachodzących we współczesnym globalizującym się heterogenicznym świecie. Bycie „pomiędzy” ciekawością i otwartością poznawczą na wszystko co nowe a lękiem i niepewnością przed nieznanym, ujawnia się w doświadczanej i przeżywanej aksjologicznej ambiwalencji badanej młodzieży. Żyjąc w środowisku lokalnym, światy doświadczane przez młodzież przybierają charakter globalny. I choć twierdzenie to w myśleniu o ponowoczesności zakrawa na banał, warto przyjrzeć się bliżej tożsamości młodzieży w perspektywie globalnego świata oraz opisowi i ocenie wybranych problemów świata globalnego dokonanych przez współczesną młodzież, uczestniczącą i działającą w tejże globalnej (późnej nowoczesności, a może nawet ponowoczesności) rzeczywistości.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty i form spędzania czasu wolnego przez młodzież. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to funkcjonowanie psychofizyczne młodzieży dorastającej – przegląd literatury, miejsce i rola adolescencji w przebiegu życia ludzkiego, fazy okresu adolescencji, charakterystyka poszczególnych sfer rozwoju młodzieży dorastającej i osobowość i rozwój społeczny.

Rozdział drugi to pojęcie czasu wolnego: definicje czasu wolnego, sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież dorastającą – obozy, kolonie, formy i funkcje spędzania czasu wolnego oraz wychowanie przez turystykę i krajoznawstwo.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: kategorie badań pedagogicznych, przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań – dobór próby.

Rozdział czwarty to analiza badań własnych: wyniki badań, wnioski wynikające z empirii pracy, propozycje i alternatywy spędzania czasu wolnego przez młodzież – komentarz do wyników badań.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.