Finanse samorządu terytorialnego w oparciu a analizę budżetu gminy Mykanów

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego 4
1.1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 7
1.3. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 11
1.3.1. Regulacje centralne 12
1.3.2. Regulacje statutowe 13
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego 19
Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 21
1. Charakterystyka gospodarki finansowej 21
1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 21
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 25
2. Budżet i zasady budżetowe 29
3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 34
3.1. Części składowe planu finansowego 34
3.2. Dochody budżetowe 35
3.3. Wydatki budżetowe 36
4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 37
Rozdział III. Prezentacja gospodarki finansowej gminy Mykanów w latach 2013 – 2015 41
1. Położenie i historia gminy 41
2. Konstrukcja budżetu gminy 47
3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy 51
4. Strategie rozwoju gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim 54
Rozdział IV. Analiza wykonania budżetu w gminie Mykanów w latach 2013 – 2015 61
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej 61
2. Analiza dochodów i wydatków budżetowych 62
2.1. Badanie dochodów 62
2.2. Analiza wydatków 66
3. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości budżetowej 70
3.1. Struktura zadłużenia 70
3.2. Badanie wyniku finansowego 71
3.3. Analiza równowagi finansowej 72
4. Wnioski 75
Zakończenie 79
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 83