Efekty zastosowania zarządzania logistycznego np. zaopatrzenia i magazynowania

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie logistyki 5
1.1. Istota logistyki i zarządzania logistycznego 5
1.2. Systemy logistyczne 9
1.2.1. Podejście systemowe procesów logistycznych 9
1.2.2. Kryteria klasyfikacji systemów logistycznych 12
1.3. Podsystemy logistyki 15
1.3.1. Logistyka zaopatrzenia 15
1.3.2. Logistyka produkcji 17
1.3.3. Logistyka dystrybucji 19
1.3.4. Logistyka magazynowa 20
1.4. Efektywność i sprawność działania procesów logistycznych 23

Rozdział II. Gospodarka magazynowa 28
2.1. Podstawowe funkcje magazynowania 28
2.2. Narzędzia sterowania gospodarką magazynową 32
2.3. Strategia w gospodarce magazynowej 35
2.4. Ekologistyka a gospodarka magazynowa 37

Rozdział III. Logistyka zaopatrzenia 40
3.1. Uwarunkowania logistyki zaopatrzenia 40
3.2. Charakterystyka systemu zaopatrywania 43
3.3. Zadania systemu logistyki zaopatrywania 46

Rozdział IV. Efekty zastosowania zarządzania logistycznego na przykładzie zaopatrzenia i magazynowania w przedsiębiorstwie X 51
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 51
4.2. System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie X 53
4.3. Gospodarka magazynowa i logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X 59
4.4. Efekty zastosowania zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie X 64

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71
Załącznik 72

Wstęp

Logistyka integruje na coraz większą skalę procesy uzgadniania celów, kształtowanie systemów logistycznych oraz procesy planowania i sterowania. Logistyka stanowi także coraz częściej podstawowe kryterium zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem zarządzania logistycznego jest nie tylko racjonalizacja poszczególnych procesów i podsystemów logistycznych, lecz znalezienie ekonomicznie i rynkowo uzasadnionego optimum wszystkich zadań i czynności logistycznych realizowanych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.

Procesy podejmowania decyzji dla celów zarządzania logistycznego są niezwykle złożone, podobnie jak same procesy logistyczne. Zarządzanie logistyczne wymaga nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy, ale także opanowania rozległego warsztatu metodologicznego, na który składają się różnorodne techniki, począwszy od analizy ilościowej, poprzez różnorodne metody statystyczno-ekonometryczne, a skończywszy na rozbudowanych komputerowych programach symulacyjnych.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie problematyki z obszaru logistyki i zarządzana logistycznego przedsiębiorstwa. Za tezę badawczą postawiono sobie stwierdzenie, że: Odpowiednie zastosowanie zarządzania logistycznego np. zaopatrzenia oraz magazynowania w przedsiębiorstwie przyczynia się do wzrostu efektywności jednostki gospodarczej.

W celu udowodnienia postawionej sobie tezy, powstała praca składająca się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziału stanowiły rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy, w którym przedstawiono analizę efektywności zastosowania zarządzania logistycznego na przykładzie zaopatrzenia o magazynowania w przedsiębiorstwie X.

W rozdziale pierwszym ukazano pojęcie logistyki. Na wstępie tego rozdziału omówiono istotę logistyki i zarządzania logistycznego a następnie przedstawiono systemy logistyczne z uwzględnieniem podejścia systemowego procesów logistycznych oraz uwzględniając kryteria klasyfikacji systemów logistycznych. Następnie omówiono podsystemy logistyki z uwzględnieniem logistyki zaopatrzenia, logistyki produkcji, logistyki dystrybucji oraz logistyki magazynowania. Pod koniec rozdziału pierwszego omówiono także efektywność i sprawność działania procesów logistycznych.

W rozdziale drugim ukazano gospodarkę magazynową. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstawowych funkcji magazynowania oraz narzędzi sterowania gospodarką magazynową. Następnie omówiono strategie w gospodarce magazynowej oraz ekologistykę a gospodarkę magazynową.

W rozdziale trzecim ukazano logistykę zaopatrzenia. W rozdziale tym omówiono uwarunkowania logistyki oraz scharakteryzowano system zaopatrywania. Pod koniec rozdziału trzeciego przedstawiono zadania systemu logistyki zaopatrywania.

W rozdziale czwartym przeprowadzono badania efektywności zastosowania zarządzania logistycznego na przykładzie zaopatrzenia o magazynowania w przedsiębiorstwie X. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono także System Zarządzania Jakością w analizowanym przedsiębiorstwie. Następnie zbadano gospodarkę magazynową i logistykę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X. Pod koniec rozdziału czwartego przedstawiono efekty zastosowania zarządzania logistycznego w badanym przedsiębiorstwie.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.