Działania marketingowe a strategia przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem 4
1. Pojęcie marketingu i jego instrumenty 4
2. Typy orientacji a warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa 9
3. Organizowanie działań marketingowych w przedsiębiorstwie 17
4. Koncepcja marketingu mix, uwarunkowania jej realizacji 23
ROZDZIAŁ II Pozycja rynkowa i potencjał w PPH „STOPTEX” 33
1. Organizacja i profil produkcji przedsiębiorstwa 33
2. Ewolucje działań przedsiębiorstwa w nowych warunkach otoczenia 37
3. Poziom i struktura sprzedaży 39
4. Czynnik ludzki i jego znaczenie 42
5. Otoczenie konkurencyjne 43
6. Analiza SWOT 47
ROZDZIAŁ III Działania marketingowe a strategia PPH „STOPTEX” 53
1. Cele i podstawowe założenia strategii działania przedsiębiorstwa 53
2. Przejawy działań marketingowych w PPH „STOPTEX” 58
2.1. Zarządzanie asortymentem produkcji i jego strukturą 59
2.2. Opakowanie jako forma wizytówki produktu i towaru 61
2.3. Kształcenie cen wyrobów 65
2.4. System dystrybucji produktów 67
2.5. Działania promocyjne i ich rola w komunikacji firmy z otoczeniem 69
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL 78
SPIS RYSUNKÓW 79