Dostosowanie polskiego sektora bankowego do UE

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. STAN I KONDYCJA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO 8
1.1. Podstawy prawne działalności banków 8
1.2. Proces prywatyzacji i konsolidacji polskich banków 21
1.3. Charakterystyka sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego 32
1.4. Konkurencyjność polskich banków 42
ROZDZIAŁ II EUROPEJSKIE REGULACJE BANKOWE 46
2.1. Harmonizacja polskich regulacji w zakresie ustawodawstwa bankowego z prawem wspólnotowym 46
2.2. Licencjonowanie banków 58
2.3. Nadzór bankowy 64
ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE REGULACJE EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE OCHRONY KLIENTÓW USŁUG BANKOWYCH. 72
3.1. Ochrona konsumenta w dyrektywach Unii Europejskiej 72
3.2. Prawa konsumenta a prawo bankowe 80
3.3. Ochrona konsumentów korzystających z usług finansowych 84
3.4. System gwarantowania depozytów bankowych 87
ROZDZIAŁ IV ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNEGO STANU DOSTOSOWANIA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA PŁASZCZYZNIE PODMIOTOWO-ORGANIZACYJNEJ I OPERACYJNO-EKONOMICZNEJ 97
4.1. Polski sektor bankowy przed wejściem do Unii 97
4.2. Konsekwencje makroekonomiczne przystąpienia do UE 106
4.3. Bankowość w Polsce po wejściu do strefy euro 110
ZAKOŃCZENIE 118
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS TABEL 129