Decyzja o warunkach zabudowy jako czynność organu administracji publicznej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie organu administracji publicznej. 4
1.1. Pojęcie ogólne administracji 4
1.2. Zasady organizacji i działania organu administracji publicznej 10
ROZDZIAŁ II. Pojęcie decyzji administracyjnej. 20
2.1. Istota decyzji administracyjnej 20
2.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości 29
ROZDZIAŁ III. Rola i kompetencje organu administracji publicznej w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy. 35
3.1. Odrębności w postępowaniu administracyjnym 35
3.2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania 45
3.3. Zadania rządowe i samorządowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 46
ROZDZIAL IV. Procesy ustalania warunków zabudowy 48
4.1. Decyzja o warunkach zabudowy 48
4.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 62
ROZDZIAŁ V. Przesłanki do wydania odmowy ustalenia warunków zabudowy 72
5.1. Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę 72
5.2. Ograniczenia mocy obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy 76
5.3. Sankcja nieważności decyzji o warunkach zabudowy 77
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS RYSUNKÓW 84