Czynniki warunkujące proces zarządzania personelem

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA POLITYKĄ PERSONALNĄ 4
1.1. Pojęcie zarządzania 4
1.2. Powstanie i rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu 6
1.3. Polityka personalna w organizacji 13
1.4. Główne zasady zarządzania personelem 18
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KIEROWANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM W ORGANIZACJI 24
2.1. Planowanie personalne 24
2.2. Rekrutacja – nabór, selekcja i dobór pracowników 29
2.3. Adaptacja pracownika 37
2.4. Kultura organizacyjna 38
2.5. System ocen pracowniczych 41
ROZDZIAŁ III. MOTYWACJA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM 44
3.1. Pojęcie motywacji 44
3.2. Poglądy na motywację 48
3.2.1. Poglądy tradycyjne 48
3.2.2. Poglądy współczesne 52
3.3. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 56
3.4. Pozamaterialne formy motywacji 60
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL 69
SPIS RYSUNKÓW 70