Czas wolny dzieci w klasach 1-3 na terenach wiejskich

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA CZASU WOLNEGO 5
1.1. Definicje czasu wolnego 5
1.2. Miejsce czasu wolnego w naukach pedagogicznych 11
1.3. Funkcje czasu wolnego 13
1.4. Czynniki wolnego czasu 18
1.5. Badania nad sposobem spędzania czasu wolnego 21
1.6. Czas wolny a ideał społeczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. WPŁYW FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO NA ROZWÓJ DZIECI 27
2.1. Istota czasu wolnego dzieci i młodzieży 27
2.2. Formy spędzania czasu wolnego 31
2.3. Korzyści z wolnego czasu 32
2.4. Rola form spędzania czasu w rozwoju dzieci 33
2.4.1. Czas wolny jako problem społeczno wychowawczy 33
2.4.2. Formy spędzania czasu wolnego zagrażające rozwojowi 39
2.4.3. Formy spędzania czasu wolnego wspomagające rozwój 42

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Uzasadnienie wyboru tematu 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Zmienne i wskaźniki 48
3.4. Metody i techniki badań 49
3.5. Czas i miejsce badań 54
3.6. Metody analizy materiału empirycznego 56
3.7. Charakterystyka próby badawczej i organizacja badań 58

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI Z KLAS 1-3 NA TERENACH WIEJSKICH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 61
4.1. Analiza wyników badań 61
4.2. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 80

BIBLIOGRAFIA 82

SPIS TABEL 87

SPIS RYSUNKÓW 88

SPIS FOTOGRAFII 89

ANEKS 90