Business Process Reengineering jako główny czynnik pomyślnego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie na przykładzie firmy Leograf

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. BUSINESS PROCESS REENGINEERING 5
1.1. Geneza i pojęcie reengineeringu 5
1.2. Metodologia reengineeringu 10
1.3. Wpływ reengineeringu na zmiany w organizacji 12
1.4. Proces – słowo kluczowe w reengineeringu 14
1.4. Ewolucja koncepcji reengineeringu 16
ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA DOSKONALENIA PROCESU 25
2.1. Mapowanie procesów 25
2.2. Modelowanie procesu – modele referencyjne 29
2.3. Analiza procesu 33
2.4. Przeprojektowanie procesu 36
2.5. Wdrożenie procesu 42
ROZDZIAŁ 3. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY A ZMIANY W ORGANIZACJI 46
3.1. Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych 46
3.2. Rola technologii informatycznej w procesie reengineeringu 50
3.3. Budowa systemu ERP 56
3.4. Wdrożenie systemu ERP 59
ROZDZIAŁ 4. REENGINEERING I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W FIRMIE LEOGRAF 65
4.1. Ogólna charakterystyka firmy 65
4.2. Analiza struktury organizacyjnej przed zmianami 67
4.3. Charakterystyka wybranych procesów w firmie wraz z funkcjonującą technologią informatyczną 69
4.4. Analiza struktury organizacyjnej po reengineeringu 72
4.5. Charakterystyka procesów po przeprowadzeniu reengineeringu wraz z nową rolą technologii informatycznej 73
4.6. Pomiar efektywności przeprowadzonych zmian 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89