Bilansowa i podatkowa amortyzacja

Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka środków trwałych
1.1. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
1.2. Istota amortyzacji środków trwałych
1.3. Kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych
1.4. Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
1.5. Trwała utrata wartości środków trwałych.

Rozdział 2. Amortyzacja w ujęciu prawa bilansowego
2.1. Przedmiot amortyzacji
2.2. Stawki amortyzacji
2.3. Metody amortyzacji
2.4. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych
2.5. Wycena bilansowa rzeczowych składników majątku
2.6. Ewidencja księgowa

Rozdział 3. Amortyzacja w prawie podatkowym
3.1. Przepisy określające amortyzację podatkową
3.2. Zasady i metody amortyzacji podatkowej
3.3. Wyłączenia z amortyzacji środków trwałych
3.4. Ewidencja środków trwałych

Rozdział 4. Amortyzacja w przedsiębiorstwie
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Wartość odtworzeniowa amortyzowanych aktywów
4.3. Amortyzacja w księgach rachunkowych firmy
4.4. Metody i sposoby naliczania amortyzacji środków trwałych
4.5. Ewidencja amortyzacji
4.6. Różnice między amortyzacją stosowaną wg przepisów o rachunkowości a przepisami podatkowymi

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków