Bilans w handlu zagranicznym po roku 1989

Wstęp 3
Rozdział I
Transformacja Gospodarcza w Polsce w latach 1989-1998 5
1. Sytuacja Polski i jej rozwój gospodarczy do 1989 roku 5
2. Plan Balcerowicza i sytuacja makroekonomiczna Polski w okresie przejściowym w latach 1989-1991 12
3. Sytuacja gospodarcza kraju w latach 1991-1993 18
4. Rządy SLD-PSL i wyniki gospodarki polskiej w latach 1994-1998. 23
5. Wpływ „Strategii” i „Pakietu 2000” na rozwój gospodarczy w latach 1994-1998 25
Rozdział II
Gospodarka Polska w 2004 roku w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej 31
1. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 31
2. Negocjacje i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej 38
3. Cele gospodarki polskiej po wejściu do Unii Europejskiej 43
Rozdział III
Wymiana handlowa Polski w latach 1989-2014 46
1. Eksport 51
2. Import 56
3. Bilans handlowy 59
4. Stan gospodarki polskiej w I kwartale 2014 roku 63
Rozdział IV
Analiza prognozy bilansu handlowego w kontekście rozwoju gospodarczego Polski 73
1. Opis prognozy 73
2. Ocena prognozy 77
Zakończenie 83
Wykaz literatury przedmiotu 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90