Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka bezrobocia w Polsce 5
1.1 Bezrobocie – zagadnienia wstępne 5
1.2 Ramy teoretyczne analizy bezrobocia 8
1.2.1 Wcześniejsze teorie bezrobocia 8
1.2.2 Współczesne teorie bezrobocia 11
1.3 Rodzaje i przyczyny bezrobocia 13
1.4 Skutki bezrobocia 16
Rozdział II Metody zwalczania bezrobocia 21
2.1 Otoczenie i środowisko gospodarczo – polityczne oraz jego wpływ na kształtowanie się bezrobocia 24
2.2 Dekompozycja źródeł bezrobocia 27
2.3 Wykształcenie a względna sytuacja na rynku pracy 32
2.4 Sektorowa i regionalna struktura bezrobocia 42
2.5 Bezrobocie w Polsce na tle bezrobocia zarejestrowanego w Unii Europejskiej 45
Rozdział III Instrumenty fiskalno – pieniężne w polityce zatrudnienia 48
3.1 Polityka fiskalna 48
3.2 Polityka monetarna 55
3.3 Polityka cenowo– dochodowa 56
3.4 Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 59
3.5 Polityka edukacyjna 64
3.6 Polityka strukturalna 65
Rozdział IV Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia 73
4.1 Metody aktywne walki z bezrobociem 73
4.1.1 Roboty publiczne 73
4.1.2 Aktywizacja zawodowa absolwentów 74
4.1.3 Pożyczki z Funduszu Pracy 75
4.1.4 Szkolenia bezrobotnych 76
4.2 Metody pasywne walki z bezrobociem 83
4.2.1 Zasiłki dla bezrobotnych 83
4.2.2 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 86
Rozdział V \Rola powiatowych Urzędów Pracy w zwalczaniu bezrobocia 93
5.1 Uwarunkowania sprawności działań urzędów pracy 93
5.2 Propozycje ocen sprawności urzędów pracy 101
5.3 Strategia na przyszłość 104
5.4 Absolwenci na rynku pracy 110
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 118
Spis tabel 119