Analiza wydatków budżetów gminy Gubin

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcia i zadania gmin 4
1.1.Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 4
1.2. Zadania gmin 12
Rozdział 2. Charakterystyka gminy Gubin 18
2.1. Położenie i warunki przyrodnicze gminy Gubin 18
2.2. Sytuacja demograficzna w gminie Gubin 21
2.3. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Gubin 22
2.4. Poziom rozwoju gospodarczego gminy Gubin 26
Rozdział 3. Analiza wydatków z budżetu gminy Gubin w latach 2014-2017 34
3.1. Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych 34
3.2. Analiza struktury wydatków budżetowych 38
3.3. Analiza dynamiki wydatków budżetowych 47
Zakończenie 49
Bibliografia 50
Spis tabel i rysunków 52