Analiza systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ DO PRACY 5
1.1 Znaczenie motywacji w działalności kierowniczej 5
1.2 Wybrane teorie motywacyjne 7
1.2.1 Teorie potrzeb 7
1.2.2 Teorie procesu 12
1.3. Rodzaje środków motywacyjnych 13
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO 21
2.1 Wpływ wynagrodzenia na motywację do pracy 21
2.1.1 Struktura wewnętrzna wynagrodzeń 21
2.1.2 Funkcja oraz formy płac 24
2.1.3 Metody wartościowania pracy 28
2.1.4 Komputerowe systemy wartościowania stanowisk pracy 31
2.2 Formy wynagrodzeń niematerialnych wpływające na motywację do pracy 33
2.2.1 Pozytywne i negatywne sposoby oddziaływania na podwładnych 33
2.2.2 Istota oceny pracownika 38
ROZDZIAŁ III. SKŁADNIKI SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE TTT 41
3.1. Motywacja w polskich realiach 41
3.2. Działalność przedsiębiorstwa TTT 45
3.3. System motywacyjny pracowników w przedsiębiorstwie TTT 46
3.4. Zasady systemu premiowania pracowników 49
3.5. Motywacyjne formy organizacji pracy, oraz zasady awansu pracowników 53
3.6. Korzyści wynikające z motywowania pracowników 56
ROZDZIAŁ IV. DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWOWANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ – WYNIKI BADAŃ 60
4.1. Metoda i zakres badań 60
4.2. Analiza czynników wpływających na postawy kadry menedżerskiej (zachowanie) 63
4.3. Wnioski 73
74
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIORGAFIA 80
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83