Analiza płynności finansowej na przykładzie firmy Jelfa SA

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4
1.1. POJĘCIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4
1.2. ROLA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12
1.3. ŹRÓDŁA INFORMACJI DO ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 14
ROZDZIAŁ 2. METODY I SPOSOBY ANALIZY ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ 21
2.1. STATYSTYCZNY POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 21
2.2. DYNAMICZNY POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 23
2.3.  RACHUNEK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 26
2.4. ANALIZA KAPITAŁU OBROTOWEGO JAKO UZUPEŁNIENIE BADANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 27
2.5. PROBLEM NIEWYPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 34
ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY JELFA S.A. 37
3.1. HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA S.A. 37
3.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA S.A. 38
3.1.1. Działalność inwestycyjna firmy 41
3.1.2. Rynki zbytu 42
3.2. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI I JEJ PERSPEKTYWY 43
3.4. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA SA 45
3.4.1.Sytuacja finansowa Spółki 45
3.4.2. Zarządzanie zasobami finansowymi 47
3.4.3. Czynniki mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej 48
3.4.4. Stan majątkowy Spółki 48
3.5. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 50
3.6. STRATEGIA FIRMY NA LATA 2000 – 2003 51
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W FIRMIE 56
4.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 56
4.1.1. Analiza statyczna płynności finansowej 59
4.1.2.Analiza wybranych wskaźników płynności finansowej w ujęciu dynamicznym 61
4.2.ZYSKOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JELFA SA 62
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I WYKRESÓW 69