Analiza pozycji finansowej hurtowni

STRESZCZENIE 1
SPIS TREŚCI 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 5
1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 11
4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 19
6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
Rozdział II. Opis wybranej hurtowni artykułów chemicznych 25
1. Historia i oferta produktowa 25
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 29
Rozdział III. Badanie kondycji finansowej Hurtowni Artykułów Chemicznych 37
1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 37
2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 39
2.1. Ocena bilansu 39
2.2. Ocena rachunku zysków i strat 41
2.3. Ocena rachunku przepływów pieniężnych 43
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdawczości finansowej wybranego przedsiębiorstwa 44
3.1. Analiza rentowności 44
3.2. Analiza zadłużenia 46
3.3. Analiza płynności finansowej 48
3.4. Analiza obrotowości 49
4. Ocena pozycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa 51
5. Wykorzystanie wniosków analizy dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem 51
Podsumowanie i wnioski 54
Literatura 55
Spis tabel 56
Spis rysunków 57