Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie EUROLUK

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ANALIZA FINANSOWA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ 4
1.1. Cele i czynniki rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Zadania i źródła analizy finansowej 9
1.3. Metody analizy finansowej 31
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA „EUROLUK- GRUPA STOCZNI GDYNIA” SP. Z O.O. 39
2.1.Charakterystyka branży 39
2.2. Geneza i przedmiot działalności firmy 45
2.2. Przedmiot działalności 50
2.3. Główni klienci 52
2.4. Analiza SWOT 52
2.5. Analiza pozycji konkurencyjnej 58
ROZDZIAŁ 3. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA EUROLUK 62
3.1. Wstępna analiza sprawozdań Spółki za lata 2003 – 2005 62
3.1.1. Analiza strukturalna i porównawcza bilansu 62
3.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 66
3.2. Analiza wskaźnikowa 69
3.3. Sytuacja finansowa firmy i jej perspektywy rozwojowe 73
Załącznik 75
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis wykresów i rysunków 82