Analiza finansowa firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Zadanie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 6
1.1. Pojęcie, rola i zadania analizy ekonomicznej 6
1.2. Przedmioty i rodzaje analizy ekonomicznej 12
1.3. Metody analizy ekonomicznej 17
1.4. Źródła analizy finansowej 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa 27
2.1. Wstępna ocena sprawozdania finansowego 27
2.2. Pojęcie analizy wskaźnikowej 35
2.3. Badanie płynności finansowej 40
2.4. Pomiar rentowności 42
2.5. Ocena sprawności działania 44
Rozdział III. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 48
3.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 48
3.1.1. Badanie struktury i dynamiki aktywów bilansu 48
3.1.2. Badanie struktury i dynamiki pasywów bilansu 54
3.2. Badanie struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 60
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 74
Spis rysunków 75