Agresja wśród uczniów szkół średnich

Wstęp 2
Rozdział I. Zjawisko agresji w świetle literatury 4
1. Wybrane teorie agresji 4
1.1. Oryginalna i przeformułowana teoria frustracji-agresji 5
1.2. Teoria przesunięcia pobudzenia emocjonalnego 6
1.3. Teoria poznawczo-neoasocjacyjna 6
1.4. Teoria społecznego uczenia się 8
2. Rodzaje i formy agresji 8
3. Przyczyny agresji w szkole 14
3.1. Agresja w szkole – przyczyny 14
3.2. Postacie zachowań agresywnych 15
4. Sposoby zapobiegania agresji 18
5. Przejawy występowania agresji młodzieży w okresie dorastania 19
Bibliografia do rozdziału I 25
Rozdział II. Metodologia badań własnych 27
1. Sformułowanie problemu głównego i problemów szczegółowych 27
2. Zmienne i wskaźniki 30
3. Metoda i narzędzie badawcze 32
4. Miejsce i czas badań 37
5. Charakterystyka grup badanych 37
6. Organizacja i przebieg badań 38
7. Charakterystyka zebranych badań 41
Bibliografia do rozdziału II 46
Rozdział III. Analiza wyników badań 47
1. Formy agresji wśród uczniów w szkole 47
2. Częstość występowania agresji wśród uczniów 49
3. Reakcje uczniów na agresję ich rówieśników 49
4. Reakcje nauczycieli na agresję, sposoby eliminowania agresji 50
5. Ofiary agresji oraz sprawcy – charakterystyka 52
6. Przyczyny agresji w szkole 56
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis rysunków 63
Spis tabel 64
Aneks 65