Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach wielonarodowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I CELE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 6
1.1. Zarządzanie – zakres pojęciowy 6
1.2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.3. Cele i zadania ZZL 13
1.4. Cechy wyróżniające ZZL 17
1.5. Zasoby ludzkie w organizacji 21

ROZDZIAŁ II. STYLE KIEROWANIA W ORGANIZACJACH WIELONARODOWYCH 26
2.1. Styl kierowania jako kategoria teoretyczna 26
2.2. Kryteria podziału stylów kierowania 30
2.3. Klasyfikacja stylów kierowania 35
2.4. Typologia stylów kierowania 38
2.5. Uwarunkowania wyboru stylu kierowania 41

ROZDZIAŁ III. KIEROWANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM W ORGANIZACJACH WIELONARODOWYCH 47
3.1. Przedsiębiorstwo wielonarodowe jako obszar zarządzania zasobami ludzkimi 47
3.2. Czynniki determinujące strategię zarządzania zasobami ludzkimi 49
3.3. Polityka personalna w przedsiębiorstwie 51
3.4. Rekrutacja i dobór pracowników 53
3.5. Szkolenie i doskonalenie pracowników 57
3.6. Motywacja do pracy 59
3.7. Metody i techniki ocen pracowniczych 63

ROZDZIAŁ IV. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELONARODOWYM NA PRZYKŁADZIE FIRMY IKEA 68
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Ikea 68
4.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 72
4.3. System komunikacji wewnętrznej 74
4.4. System motywacyjny 77
4.5. Partnerstwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi 83

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZDJĘĆ 97

Praca składa się z czterech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym zaprezentowano istotę i cele zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdział drugi ukazuje pojęcie oraz charakterystykę stylów kierowania w organizacji wielonarodowej.

Rozdział trzeci zawiera aspekty dotyczące kierowaniem potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach wielonarodowych.

W ostatnim- czwartym- rozdziale pracy przedstawiono zasady zarządzania zasobami ludzkimi w firmie wielonarodowej na przykładzie firmy IKEA.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, informacje udostępnione przez firmę X oraz w oparciu a materiały udostępnione przez badaną firmę.