Zarządzanie małą firmą w kontekście relacji rodzinnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 20
ROZDZIAŁ 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa jako firmy rodzinne 26
2.1. Motywy prowadzenia małego lub średniego przedsiębiorstwa 26
2.2. Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu małych firm 33
2.3. Powiązania rodzinne w małym lub średnim przedsiębiorstwie 37
2.4. Specyfika zarządzania małą firmą 42
ROZDZIAŁ 3 Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy 46
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 47
3.3. Strategia działalności firmy 49
3.4. Kierownictwo i personel firmy 53
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 61
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70