Zakaz dyskryminacji kobiet w pracy

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja równości w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn 4

1.1. Różne koncepcje równości kobiet i mężczyzn 4
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje 8

Rozdział II. Dyskryminacja w pracy oraz jej motywy 23

2.1. Pojęcie dyskryminacji 23
2.1.1. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia 26
2.1.2. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy 35
2.2. Sposoby eliminowania dyskryminacji 40

Rozdział III. Ochrona pracy kobiet 48

3.1. Ochrona pracy kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 48
3.1.1. Zakaz podmiotowy ochrony praw kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 48
3.1.2. Urlop macierzyński i inne zwolnienia od pracy 51
3.1.3. Ochrona trwałości stosunku pracy 54
3.2. Ochrona pracy kobiet ze względu na różnice psychofizyczne 57

Rozdział IV. Ocena stanu ustawodawstwa polskiego w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn 62

4.1. Programy na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn 62
4.2. Dyrektywy unijne 68
4.3. Ocena zmian 73

Zakończenie 80
Bibliografia 83