Wynagrodzenia teoria i praktyka na przykładzie X

Wstęp 2
1. Istota płacy 3
1.1. Płaca i jej funkcje 3
1.2 Formy i systemy płac 6
2. Motywacja i wartościowanie pracy. 8
2.1 Istota motywowania 8
2.2 Wartościowanie  (kwalifikowanie) pracy 10
2.3. Metody wartościowania pracy 11
3. Wynagrodzenia w Europie 15
3.1 Systemy płac w Europie 15
3.2 Kształtowanie płac w krajach europejskich 16
4. Przepisy prawa a wykroczenia 19
4.1. Przepisy ogólne dotyczące wynagrodzeń. 19
4.2 Wynagrodzenie za pracę 20
4.3 Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 24
4.4 Odprawa rentowa, emerytalna lub pośmiertna 25
5. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie X 27
5.1 Ogólne zasady wynagradzania pracowników w X 27
5.2 Formy płac w spółce. 29
5.3. Obowiązujące przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników firmy X 30
Zakończenie 32
Bibliografia 34