Wykorzystanie controllingu personalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty wykorzystania controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Koncepcje controllingu 4
1.2. Pojecie i zadania controllingu 10
1.3. Strategiczny wymiar controllingu 17
1.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 22
1.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 25
Rozdział II. Problematyka controllingu personalnego w świetle literatury przedmiotu 33
2.1. Istota i znaczenie controllingu personalnego 33
2.2. Zakres controllingu personalnego 43
2.3. Organizacja controllingu personalnego 46
2.4. Strategiczny i operacyjny wymiar controllingu personalnego 51
2.5. Narzędzia controllingu personalnego 59
Rozdział III. Możliwości zastosowania controllingu na przykładzie PNiG Jasło 64
3.1. Ogólny zarys przedmiotu działalności PNiG Jasło 64
3.2. System controllingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie 67
3.2.1. Potrzeba wdrożenia controllingu 67
3.2.2. Moduły controllingu 70
3.2.3. Podsystem controllingu w systemie SAP 73
3.3. Projektowanie i wdrażanie controllingu 76
3.4. Organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie poszukiwania nafty i Gazu Jasło 84
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 96
Spis rysunków 97