Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek produktów mleczarskich w UE 5
1.1. Klasyfikacja i charakterystyka pośrednich i bezpośrednich instrumentów rynkowych regulacji 5
1.2. Wspólna organizacja rynków rolnych 14
1.3. Założenia funkcjonowania rynków rolnych Unii Europejskiej 16
1.4. Prawna organizacja rynku mleka i jego przetworów 23

Rozdział II. Diagnoza mleczarstwa polskiego w latach 1999-2004 29
2.1. Wytwórczość mleka 29
2.2.1. Użycie europejskich kwot produkcyjnych 33
2.2.2. Ceny mleka 36
2.2.3. Koszty produkcji 38
2.2.4. Techniczne zaplecze przemysłu mleczarskiego 39
2.2.5. Czynniki wpływające na długoterminową zwyżkę podaży 42
2.2. Sektor przetwórstwa artykułów mlecznych 44
2.2.1. Ilość i sytuacja przetwórni mleka 44
2.2.2. Rola spółdzielni mleczarskich 44
2.2.3. Liderzy rynku 45

Rozdział III. Rokowania polskiego mleczarstwa w Unii Europejskiej – możliwości i zagrożenia 49
3.1. Konkurencyjność polskiego przemysłu mleczarskiego a polityka państwa 49
3.2.1. Polityka wsparcia dla Polski w uzyskaniu statusu członka Unii Europejskiej 50
3.2.2. Dopłaty bezpośrednie 51
3.2.3. Rozwój Obszarów Wiejskich (ROW) 51
3.2.4. SPO – Sektorowy Program Operacyjny 52
3.2. Restrykcje dotyczące nabycia obcych terenów rolnych 53
3.3. Dodatki do dochodu oraz subsydia cenowe dostępne dla krajowego przemysłu mleczarskiego w Unijnym Programie Wspólnej Polityki Rolnej 54
3.4. Polityka celna Unii Europejskiej w kontekście naszego kraju oraz innych nowo przyjętych krajów 55
3.4.1. Ostateczny koniec dotacji eksportowych 56
3.4.2. Wzrost dostępu do rynków zbytu 57
3.4.3. Ograniczenia w szkodliwym dla handlu wsparciu krajowym 57
3.5. Przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce 57
3.5.1. Czynniki wpływające na poziom polskiego handlu zagranicznego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych 58
3.5.2. Wymagający okres przejściowy 62
3.6. Przyszłość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemysł mleczarski 64

Zakończenie 65

Bibliografia 67

Spis tabel 71

Spis rysunków 72