Wpływ środków odurzających na młodzież

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŚRODKI ODURZAJĄCE A ZACHOWANIA AGRESYWNE 4
1.1. Istota i rodzaje środków odurzających 4
1.2. Przyczyny zażywania środków odurzających 9
1.2.1. Uwarunkowania ogólnospołeczne 9
1.2.2. Wpływ grupy rówieśniczej 12
1.2.3. Rola rodziny 13
1.2.4. Uwarunkowania indywidualne 17
1.3. Pojęcie agresji 21
1.4. Przyczyny pojawiania się zachowań agresywnych w wieku dorastania 22
1.4.1. Ubogie zasoby dziecka 22
1.4.2. Nieprawidłowa socjalizacja 23
1.4.3. Demoralizacja 25
1.5. Zagrożenia dla rozwoju młodzieży w okresie dorastania 26
1.5.1. Tożsamość negatywna 26
1.5.2. Świadomość 28
1.5.3. Uzależnienie od środków odurzających 29

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 32
2.1. Przedmiot i cel badań 32
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 33
2.3. Metody i techniki badań 38
2.4. Teren i organizacja badań 41
2.5. Charakterystyka próby badawczej 42

ROZDZIAŁ III. WPŁYW ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA AGRESYWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 44
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 44
3.2. Wnioski 55

ZAKOŃCZENIE 57

BIBLIOGRAFIA 59

SPIS TABEL 62

SPIS RYSUNKÓW 64

ANEKS 65