Wpływ przychodu w ujęciu bilansowym i podatkowym na wynik finansowy

Wstęp

Rozdział I. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje i cele rachunkowości
1.3. Wynik finansowy
1.4. Zakres i istota wyniku finansowego

Rozdział II. Przychody w ujęciu bilansowym
2.1. Istota i zakres prawa bilansowego
2.2. Zasady prawa bilansowego
2.3. Przychody według prawa bilansowego

Rozdział III. Przychody w ujęciu podatkowym
3.1. Pojęcie i funkcje prawa podatkowego
3.2. Zasady prawa podatkowego
3.3. Przychody według prawa podatkowego

Rozdział IV. Teoretyczne przesłanki różnic pomiędzy przychodami w/g prawa bilansowego i prawa podatkowego
4.1. Podstawowe różnice w prawie bilansowym i podatkowym
4.2. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Konspekt pracy

W praktyce funkcjonowania jednostek gospodarczych, szczególnie w ich komórkach finansowo – księgowych można dostrzec pewnego rodzaju „zderzenie się” prawa bilansowego z prawem podatkowym.

Ewidencję dla celów podatkowych można określić mianem rachunkowości podatkowej. Nazwa ta nie oznacza, że należy prowadzić całkiem odrębną od rachunkowości finansowej rachunkowość dla rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego, w tym sporządzenia okresowych deklaracji podatkowych oraz zeznania rocznego.

Ewidencja dla celów bilansowych jest rozumiana jako dodatkowo rozbudowana dla  obydwóch tych celów ewidencja analityczna oraz ewidencja pozabilansowa, ujmująca m. in. różnice w przychodach według prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Mając na uwadze, że oba te prawa odmiennie oddziałują na rachunkowość, jako na system informacyjny, oraz mają ogromny wpływ na wynik finansowy tak pod względem podatkowym jak i bilansowym podjęto się ich dokładniejszej analizy.

Celem niniejszej pracy będzie jest ukazanie różnic pomiędzy bilansowym a podatkowym rozpoznaniem przychodu oraz jaki wpływ mają  one na wizerunek firmy-  wynik finansowy. Tezą pacy jest sformułowanie, iż: w procesie decyzyjnym niezwykle ważnym etapem jest pozyskiwanie informacji. W jednostkach gospodarczych są to między innymi dane o stanie majątku, źródłach jego finansowania i wyniku finansowym.

Praca skoncentrowana będzie  przede wszystkim na wymaganiach wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jakim musi sprostać rachunkowość w zakresie ewidencji.

Problemy te zostaną przedstawione szeroko na tle różnic w zasadach prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz wynikających z nich odmienności w traktowaniu przychodów przez prawo bilansowe i prawo podatkowe.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę rachunkowości w otoczeniu gospodarczym. W rozdziale tym omówiono pojęcie rachunkowości oraz przedstawiono jej podstawowe funkcje i cele. Ponadto omówiono części składowe rachunkowości oraz istotę i jej zakres.rozdział ten poświęcony zostanie również wynikowi finansowemu , jego zakres i istota.

W rozdziale drugim przeanalizowano przychody w ujęciu bilansowym. Scharakteryzowano pojęcie przychodów bilansowych ich zasady , istotę oraz główne cechy rozpoznania.

W rozdziale trzecim omówiono przychody w ujęciu podatkowym. Scharakteryzowano pojęcie przychodów podatkowych , ich zasadę , istotę oraz główne cechy rozpoznania.

W czwartej części niniejszej pracy dokonano podsumowania dotychczasowych rozważań. W rozdziale tym wskazano podstawowe przesłanki wyodrębniania różnic pomiędzy przychodami według prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz jaki maja one wpływ na wynik finansowy firmy.

Jakie można czerpać informacje z wyniku finansowego sporządzonego pod względem bilansowym a jaki sporządzonego pod względem podatkowym