Wpływ literatury i telewizji na rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym

nieukończona praca magisterska

ROZDZIAŁ I. ROLA LITERATURY I TELEWIZJI W ROZWOJU DZIECKA W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM 3
1.1. Pozycja książki i telewizji na przełomie wieków 3
1.2. Przegląd i analiza dotychczasowych badań nad wpływem literatury i telewizji na rozwój dziecka 14
1.3. Wyjaśnienie kluczowych terminów związanych z tematem pracy 25
ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 28
2.1. Cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 30
2.3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 36
2.4. Przebieg i organizacja badań 41
ROZDZIAŁ III. OBECNOŚĆ LITERATURY W ŻYCIU DZIECKA 7-10 LETNIEGO 53
3.1. Pozycja książki w domu rodzinnym 53
3.2. Rola szkoły i rodziców w budzeniu zainteresowań czytelniczych dziecka w młodszym wieku szkolnym 55
3.3. Stosunek dziecka do literatury a jej miejsce wśród innych form spędzania wolnego czasu 58
3.4. Gatunki literackie i tematyka preferowane przez dziecko 7-10 letnie 59
ROZDZIAŁ IV. LITERATURA A ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM 61
4.1. Drogi inicjacji czytelniczych dziecka oraz ich wpływ na osiągnięcia szkolne 61
4.2. Literatura jako narzędzie kształtujące wyobraźnię dziecka 63
4.3. Rola książki w kształtowaniu wrażliwości moralnej 64
4.4. Literatura dziecięca a rozwój osobowości dziecka w młodszym wieku szkolnym 65
4.5. Książka, jako istotny element w rozwoju społecznym i kulturowym dziecka 7-10 letniego 66
ANEKS 70
Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem z klasy I-III 70
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z klas I-III 72