Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 5
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 5
2.2. Wybory do Rady Gminy 10
2.3. Referendum gminne 12
Rozdział II. Struktura i organizacja władz gminy 15
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 15
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 20
3. Urząd gminy i jego organizacja 22
Rozdział III. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 25
1. Zadania gminy 25
2. Zakres działania gminy 28
3. Właściwości Rady Gminy 30
4. Zadania Wójta gminy 36
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 38
1. Budżet gminy 38
2. Dochody gminy 42
3. Wydatki gminy 45
Zakończenie 48
Literatura 50