Tworzenie planu marketingowego jako podstawowego narzędzia zarządzania firmą

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne podstawy marketingu i planowania marketingowego 6
1.1. Znaczenie marketingu w warunkach gospodarki rynkowej 6
1.2. Plan marketingowy jako narzędzie planowania marketingowego 12
1.3. Zasady, funkcje i zadania planowania 14
1.4. Zakres i czynniki planu marketingowego 15
1.5. Adresaci planu marketingowego. i dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna planu marketingowego 17
1.6. Treść planu marketingowego 19
Rozdział II. Diagnoza sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa Aksaniusz jako podstawa informacyjna planowania marketingowego 25
2.1. Analiza wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa pod względem ich konkurencyjności i atrakcyjności 25
2.2. Analiza rynku techniki grzewczej w Polsce jako szansa rozwoju działalności marketingowej 26
2.3. Analiza makro otoczenia 33
2.4. Macierz strategiczna SWOT 37
Rozdział III. Plan marketingowy dla firmy Aksaniusz 42
3.1. Wyniki analizy SWOT jako podstawa formułowania celów 42
3.2. Misja i strategie marketingowa przedsiębiorstwa 46
3.3. Program marketingu-mix 47
3.4. Budżet marketingowy firmy 49
3.5. Monitorowanie, ocena i kontrola 52
Podsumowanie 55
Bibliografia 57
Spis schematów 59
Spis tabel 60