Archiwa tagu: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 5
1.1. Definicja działalności gospodarczej 5
1.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 7
1.2.1. Indywidualna działalność gospodarcza 2
1.2.2. Spółki 3
1.3. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski 7
1.4. Instytucje wspierające MŚP 11
1.4.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11
1.4.2. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 13
1.4.3. Business Center Club 14
1.4.4. Konfederacja Pracodawców Polskich 15
1.4.5. Związek Rzemiosła Polskiego 16
1.4.6. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 17
1.5. Programy pomocowe dla MŚP 18
1.5.1. Program PHARE 19
1.5.2. Program ISPA 20
1.5.3. Program SAPARD 21

Rozdział II. Podstawowe źródła finansowania przedsiębiorstw 24
2.1. Kapitały własne 25
2.2. Kapitały obce 26
2.3. Finansowanie działalności gospodarczej z kapitałów własnych 28
2.3.1. Finansowanie z zatrzymanego zysku 28
2.3.2. Odpisy amortyzacyjne 29
2.3.3. Dopłaty wspólników 30
2.3.4. Fundusze wysokiego ryzyka – Venture Capital 31
2.3.5. Aniołowie biznesu 33
2.3.6. Centrum innowacji FIRE 37
2.3.7. Publiczna emisja na rynku kapitałowym 38
2.4. Finansowanie działalności gospodarczej z kapitałów obcych 42
2.4.1. Fundusze pożyczkowe 42
2.4.2. Factoring 45
2.4.3. Leasing 51
2.4.4. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych 56
2.4.5. Franchising 57
2.4.6. Dotacje i subwencje 59

Rozdział III. Możliwości dostępnej na rynku oferty kredytowej 62
3.1. Charakter prawny kredytów i pożyczek 62
3.2. Kredyty bankowe 67
3.2.1. Kredyt obrotowy 67
3.2.2. Kredyt inwestycyjny 69
3.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym 70
3.2.5. Koszt kredytu bankowego 72
3.4. Parametry brane pod uwagę przez bank podczas oceny zdolności kredytowej 74
3.5. Fundusze poręczeniowe 77
3.6. Kredyt kupiecki 81
3.7. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Karo 82

Załączniki 97
Zakończenie 100
Bibliografia 111
Spis tabel 117
Spis rysunków 118