Archiwa tagu: Wizerunek współczesnego menedżera

Wizerunek współczesnego menedżera

Wstęp 1
Rozdział 1. Geneza zawodu menedżera. 12
1.1. Definicje i określenia. 12
1.2. Misja działalności menedżerskiej. 25
Rozdział 2. Sprawowanie władzy w organizacji. 28
2.1. Pojęcie władzy. 28
2.2. Źródła władzy w organizacji. 31
2.3. Sprawowanie władzy przez menedżera. 45
Rozdział 3. Podstawowe zadania menedżera w firmie. 52
3.1. Planowanie. 52
3.2. Organizowanie działania. 54
3.3. Motywowanie pracowników. 59
3.4. Kontrolowanie. 64
Rozdział 4. Etyka i etykieta menedżerów. 69
4.1. Założenia etyki menedżera. 69
4.2. Kodeks etyki menedżera. 75
4.3. Nowatorski charakter i istota etykiety menedżera. 79
Rozdział 5. Sprawowanie władzy przez menedżerów na wybranych przykładach. 83
1. Menedżer w Banku Przemysłowo – Handlowym. 83
1.1. Przedmiot, hipoteza, metody i cele badawcze. 83
1.2. Wyniki badań. 89
1.3. Omówienie wyników badań. 94
2. Miejsce menedżera w przedsiębiorstwie PTK Centertel Spółka z o.o. 102
2.1. Przedmiot i cele badań. 102
2.2. Problemy i hipotezy. 103
2.3. Dobór narzędzi badawczych. 104
2.4. Omówienie wyników badań. 104
Zakończenie 117
Bibliografia 121
Spis tabel 127
Spis rysunków 129
Aneks 130