Archiwa tagu: Europejski a polski system rachunkowości

Europejski a polski system rachunkowości

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota rachunkowości. 5
1.1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 6
1.2. Struktura organizacyjna Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR). 8
1.3. Opracowywanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10
1.4. Ogólne przedstawienie modelu rachunkowości międzynarodowej 11
1.5. Założenia koncepcyjne KMSR 13
Rozdział 2. Polski system rachunkowości. 15
2.1. Funkcje rachunkowości. 17
2.2. Zasady rachunkowości. 18
2.3. Podstawa prawna rachunkowości. 21
Rozdział 3. Zestawienie podobieństw i różnic w wybranych dziedzinach rachunkowości. 25
3.1. Inwestycje 25
3.2. Połączenie jednostek gospodarczych. 34
3.2.1. Definicja nabycia i połączenia przedsiębiorstw według MSR 34
3.2.2. Zastosowane modele rachunkowości w przypadku przejęć i połączeń spółek kapitałowych 35
3.2.3. Procedury i zasady zastosowania metody nabycia 36
3.2.4. Zasady rachunkowości w przypadku nabycia i łączenia przedsiębiorstw metodą łączenia udziałów (pooling of interest). 44
3.2.5. Zakres i charakter informacji dodatkowej 46
3.3. Wartości niematerialne i prawne 46
3.4. Zapasy 54
3.5. Rzeczowy majątek trwały 60
3.6. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 67
3.7. Leasing 71
3.8. Sprawozdanie finansowe 78
Podsumowanie 86
Bibliografia 90