Archiwa tagu: Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji Żywiec S.A.

Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji Żywiec S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 10
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 13
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 13
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 18
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 19
1.4.1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 20
1.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 21
1.4.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 22
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 24
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 24
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 28
2.2.1. Analiza płynności finansowej 29
2.2.2. Analiza zadłużenia 32
2.2.3. Analiza rentowności 36
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 38
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 41
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 42
Rozdział III. Charakterystyka firmy Żywiec S.A. 45
3.1. Historia Spółki 45
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 49
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 53
3.4. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa 56
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. w latach 2014-2016 62
4.1. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 62
4.1.1. Analiza bilansu 62
4.1.2. Analiza rachunku wyników 66
4.2. Analiza standingu finansowego przedsiębiorstwa 68
4.1.1. Analiza płynności finansowej 68
4.1.2. Analiza zadłużenia 70
4.1.3. Analiza rentowności 71
4.1.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 73
4.2. Wnioski z analizy 75
Załączniki 76
Zakończenie 81
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 84