Szanse Polski na wejście do strefy do EURO

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i podstawowe zagadnienia 4
1.1. Powstanie idei stworzenia strefy EURO 4
1.2. Wprowadzanie w życie idei stworzenia strefy EURO 8

ROZDZIAŁ II. Powstanie strefy EURO 15
2.1. Kryteria z Maastricht 15
2.2. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu 20
2.3. Koordynacja polityki budżetowej krajów członkowskich, jak też polityki pieniężnej w ramach ESBC 24

ROZDZIAŁ III. Droga Polski do strefy EURO 26
3.1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski i wskaźników ekonomicznych przed wstąpieniem Polski do UE 26
3.2. Analiza gospodarcza Polski od momentu wejścia do UE do chwili obecnej 33
3.3. Zdolność tworzenia gospodarczej przewagi konkurencyjnej w Polsce 41

ZAKOŃCZENIE 47

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 55