Style kierowania stosowane przez kadrę menedżerską szczebla średniego w firmie Centertel

Wstęp 2
I.     Istota i specyfika pracy współczesnego kierownika  3
1.1.  Współczesny kierownik i j ego rola w kierowaniu organizacją 3
1.2.   Władza kierownika i źródła władzy 9
1.3. Znaczenie autorytetu formalnego i nieformalnego oraz funkcje autorytetu 14
II. Umiejętność i role kierownicze 17
2.1.   Umiejętności kierownicze a szczeble zarządzania 17
2.2.   Role kierownicze w procesie zarządzania 27
2.3.   Style kierowania oraz ich praktyczne zastosowania 32
III Determinanty sprawnego i skutecznego kierowania organizacją 40
3.1. Sztuka postępowania z ludźmi 40
3.2. Cechy skutecznego i efektownego kierownika 44
Zakończenie 55
Literatura 56