Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie – podstawy terminologii 5
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.2.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 11
1.2.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.3. Rodzaje kierowników i ich role 14
1.4. Władza organizacyjna 18
Rozdział II. Strategia jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku 25
2.1. Rola strategii organizacyjnej 25
2.1.1. Wizja przedsiębiorstwa 25
2.1.2. Rynki i produkty przedsiębiorstwa 27
2.1.3. Modele działania przedsiębiorstwa 33
2.1.4. Kontekst budowy strategii 34
2.2. Strategia zarządzania w przemyśle węglowym 37
2.2.1. Specyfika przemysłu węglowego 37
2.2.2. Strategie zarządzania w przemyśle węglowym 40
2.2.3. Europejskie przykłady strategii zarządzania w przemyśle węglowym – przykład Anglii i Niemiec 44
Rozdział III. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym na przykładzie Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1. Charakterystyka Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1.1. Historia 48
3.1.2. Oferta produktowa i sytuacja finansowa 50
3.1.3. Struktura organizacyjna 52
3.1.4. Misja i strategia 56
3.2. Strategia zarządzania Spółką „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 57
3.2.1. Opis metody 57
3.2.2. Diagnoza otoczenia 57
3.2.3. Diagnoza otoczenia konkurencyjnego 60
3.2.3. Projektowanie zmian w otoczeniu 62
3.2.4. Środowisko przyrodnicze 62
3.2.5. Strategia rozwoju 63
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70