Społeczno-demograficzne determinanty zachowań prokreacyjnych w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. URODZENIA JAKO JEDEN Z PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH 5
1.1. Podstawowe pojęcia i mierniki 5
1.2. Próby formułowania teorii rozwoju ludności 9
1.3. Współczesne teorie uwarunkowań procesów demograficznych 12
ROZDZIAŁ II. ISTOTA MACIERZYŃSTWA 24
2.1. Macierzyństwo w perspektywie społecznej i kulturowej 24
2.2. Macierzyństwo jako kariera 31
2.3. Istota opieki macierzyńskiej 35
2.4. Macierzyństwo i praca zawodowa 38
ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZMIANY URODZEŃ W POLSCE 44
3.1. Małżeńskość w Polsce w latach 1990- 2005 44
3.2. Rozrodczość w Polsce w latach 1970 – 2005 54
3.3. Umieralność niemowląt w Polsce w latach 1896 – 2005 59
3.3.1. Współczynnik zgonów niemowląt 60
3.3.2. Przemiany w umieralności niemowląt 61
ROZDZIAŁ IV. URODZENIA W POLSCE WEDŁUG WIEKU, WYKSZTAŁCENIA I STANU CYWILNEGO MATEK 65
4.1. Płodność według wieku 65
4.2. Urodzenia według wykształcenia 68
4.3. Urodzenia według stanu cywilnego matek 70
ROZDZIAŁ V. PERSPEKTYWY ZMIAN SYTUACJI W POLSCE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH – PROGNOZY WEDŁUG RÓŻNYCH SCENARIUSZY 75
5.1. Czynniki demograficzne wpływające na zmiany urodzeń w Polsce w przyszłości 75
5.2. Perspektywy zmian demograficznych w Polsce 78
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89