Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczające

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA KREDYTOWEGO 5
1.1. Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 5
1.2. Klasyfikacja ryzyka kredytowego, instrumenty minimalizujące i metody jego oceny 9
1.2.1. Aktywne ryzyko kredytowe 12
1.2.2. Pasywne ryzyko kredytowe 13
1.2.3. Ryzyko indywidualne 14
1.2.4. Ryzyko portfelowe 15
1.3. Etapy zarządzanie ryzykiem kredytowym 17
1.3.1. Rezerwy celowe 22
1.3.2. Współczynnik wypłacalności 23
1.3.3. Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 24
1.3.4. Limity zaangażowania 26

ROZDZIAŁ II. KLASYCZNE INSTRUMENTY OGRANICZAJĄCE SKUTKI RYZYKA KREDYTOWEGO 28
2.1. Badanie zdolności kredytowej 28
2.2. Limity koncentracji 32
2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów 37
2.4. Monitoring kredytowy 50
2.5. Dywersyfikacja ryzyka kredytowego 53

ROZDZIAŁ III. ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM ZA POMOCĄ KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 56
3.1. Istota, rodzaje i zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych 56
3.2. Uregulowania prawne kredytowych instrumentów pochodnych 65
3.3. Metody wyceny kredytowych instrumentów pochodnych 69
3.4. Sekurytyzacja 71
3.5. Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe PKO Banku Polskiego SA 78

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA 87

SPIS TABEL 90

SPIS SCHEMATÓW 91