Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I
Segmenty rynku kapitałowego 6
1. Rodzaje rynków tworzących rynek finansowy 6
1.1. Rynek pieniężny 7
1.2. Rynek kapitałowy 8
1.3. Rynek kredytowy 9
1.4. Rynek pozabilansowych instrumentów dłużnych 9
1.5. Rynek walutowy 10
2. Rodzaje i funkcje publicznego rynku kapitałowego 10
2.1. Rynek pierwotny 11
2.2. Rynek wtórny 12
3. Publiczny rynek kapitałowy a ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 13

Rozdział II
Instrumenty publicznego rynku kapitałowego 22

1. Rodzaje papierów wartościowych 22
2. Akcje 27
3. Obligacje 33
4. Prawa do akcji 47
5. Prawa poboru  49
6. Certyfikaty inwestycyjne 51
7. Listy zastawne 52
8. Instrumenty pochodne  53

Rozdział III
Instytucje publicznego rynku kapitałowego 56

1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 56
2. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 65
2.1. Giełdy papierów wartościowych w Polsce ? historia i dzień dzisiejszy 65
2.2. Organizacja giełdy warszawskiej 71
2.3. Ustalanie kursu na warszawskiej giełdzie 74
2.4. Warunki i tryb dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego 89
3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.     97
4. Centralna Tabela Ofert S.A. 111
5. Przedsiębiorstwa maklerskie 121

Zakończenie  131
Spis tabel i wykresów 136
Bibliografia 137