Rola TV i komputera na lekcjach geografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Medialne wspomaganie lekcji geografii w szkole podstawowej 4
1. Rozwój komputerów w zarysie historycznym 4
2. Program nauczania geografii w szkole podstawowej 8
3. Film dydaktyczny na lekcji geografii 11
4. Miejsce komputera w procesie uczenia się i nauczania geografii 13
5. Charakterystyka wybranych programów do nauczania geografii 20

Rozdział 2. Metodologia badań 25
1. Przedmiot i cel badań 25
2. Problemy badawcze 26
3. Hipotezy badawcze 30
4. Metoda, technika i narzędzie badań 32
5. Teren i organizacja badań 38
6. Charakterystyka próby badawczej 40

Rozdział 3. Rola TV i komputera na lekcjach geografii- wyniki badań 43
3.1. Zakres wykorzystywania TV i komputerów na lekcjach 43
3.2. Wpływ płci, wieku i stażu pracy nauczycieli na rodzaj programów komputerowych i usług internetowych wykorzystywanych przez nich w procesach kształcenia 50
3.3. Wpływ płci uczniów na częstotliwość i zakres korzystania przez nich z komputera i Internetu w procesach kształcenia zakres w dziedzinie geografii 55
3.4. Weryfikacja hipotez 59

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis rysunków 67
Załączniki 69